Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Εισαγωγικά:

Η παρούσα ενημέρωση έχει σκοπό τη συμμόρφωση των μερών στις επιταγές του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα) (General Data Protection Regulation, GDPR) (στο εξής: Κανονισμός). Ειδικότερα, την ενημέρωση του πελάτη, ως υποκειμένου των δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε με βάση τη μεταξύ του τελευταίου και της εταιρείας μας συμβατική σχέση.

Η εταιρεία μας θα λαμβάνει και διαχειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας τους. Προς τούτο, δεσμεύεται να τα σέβεται και τα προστατεύει και να συμμορφώνεται με το σχετικό ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καθ’ όλα νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που μας παρέχετε. Η εταιρεία μας, έχει ήδη εναρμονίσει τη φιλοσοφία, τις πρακτικές και τις υποδομές της στις αλλαγές που εισάγει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR), που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχοντας λάβει όλα τα απαιτούμενα σύμφωνα με τις επιταγές του μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά.

Με το παρόν επιθυμούμε την σαφή και πλήρη ενημέρωσή σας για τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τον τρόπο που τις χρησιμοποιούμε και τα δικαιώματα σας τα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Το παρόν δεν εφαρμόζεται αναφορικά με τα δεδομένα, για τα οποία δεν είμαστε σε θέση να εξακριβώσουμε την ταυτότητα του υποκειμένου τους.

Επιπροσθέτως, όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται διέπονται από το ελληνικό δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997 με την προσθήκη των Π.Δ 207/1998 & 79/2000 και άρθρου 8 του Ν. 2819/20000), από το διεθνές ευρωπαϊκό δίκαιο αναφορικά για το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003), καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται

Σε περίπτωση που απλά περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, δεν απαιτείται α δώσετε κάποιο προσωπικό στοιχείο. Αν όμως προβείτε σε καταχώριση παραγγελίας, μπορεί κατά περίπτωση να σας ζητηθούν κάποια εκ των κατωτέρω στοιχείων:

α. Στοιχεία αναγνώρισης & προσδιοριστικά της ταυτότητας σας, όπως το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, ημερομηνία γέννησης, κατοικία, διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς, e-mail

β. Πληροφορίες αναφορικά με οικονομικά, φορολογικά και ασφαλιστικά σας στοιχεία όπως ΑΦΜ, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα,

γ. Έτερες πηγές: Ενδέχεται προς εξυπηρέτηση της λειτουργίας της μεταξύ μας σύμβασης και σύμφωνα με το νόμο, να συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα  από έτερους φορείς. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω άντληση και το είδος των δεδομένων αυτών, θα σας κρατούμε ενήμερους, στις περιπτώσεις που προβλέπεται.

Νόμιμες βάσεις επεξεργασίας δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με νόμιμες βάσεις επεξεργασίας τις αναφερόμενες στα άρθρα 6 παρ. 1, περ. α, β, γ, ε και 9 παρ.2 περ. α, β, στ, ζ, του Κανονισμού.  

Σκοποί της επεξεργασίας

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο στον βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για:

α. Τους σκοπούς της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης.

β. Τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας (φορολογικής κά).

γ. Τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε και ειδικότερα την καλή λειτουργία της μεταξύ μας συναλλακτικής σχέσης. Επίσης, ένας από τους σκοπούς για τους οποίους ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα, είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων μας, η θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα για την ικανοποίηση αυτών των εννόμων συμφερόντων μας, μόνο εάν έναντι αυτών δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας.

Για τα δεδομένα σας δε των οποίων η επεξεργασία προϋποθέτει τη λήψη της συγκατάθεσής σας, θα προβαίνουμε σε σχετικές ενέργειες. Πιο συγκεκριμένα:

α. να σας προσδιορίσουμε/ ταυτοποιήσουμε ως πελάτη

β. να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ώστε να προβαίνουμε στην πλήρωση της υποχρέωσης παράδοσης της παραγγελίας σας, σύμφωνα με τη σύμβασή μας

γ. να πραγματοποιούμε τις μεταξύ μας οικονομικές συναλλαγές όπως αυτές προκύπτουν από την σύμβασή μας

δ. για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας ως παρέχουσα υπηρεσίες εταιρεία

ε. για τη θεμελίωση δικαιωμάτων σας ως πελάτη

στ. για να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε το κρίνουμε απαραίτητο για την ενημέρωση σας

ζ. για να διατηρούμε τα δεδομένα σας ασφαλή

η. κατόπιν αιτήματος σας σε σχέση με ζητήματα υποστήριξης ή/και άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας

Παροχή των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά τη διάρκεια της μεταξύ μας συναλλαγής. Η παροχή τους είναι αναγκαία για την εκτέλεση των παραγγελιών σας, καθώς και την πλήρωση νόμιμων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των μερών. Τυχόν άρνηση ή παράλειψή σας να μας παραχωρήσετε αυτά τα δεδομένα, θα έχει ως συνέπεια την αδυναμία μας να εκτελέσουμε τις παραγγελίες σας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις κοινολογούμε τα δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα. Τρίτα πρόσωπα στα οποία μπορεί, ανά περίπτωση, να κοινολογηθούν τα δεδομένα είναι:

α. Οι υποδεικνυόμενοι από εσάς: η εταιρεία ενεργώντας κατόπιν ρητής εντολής σας δύναται να κοινολογήσει τα δεδομένα στον υποδεικνυόμενο από εσάς φορέα. Η εταιρεία μας δεν ελέγχει και δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο με τον οποίο εσείς ή τρίτα μέρη, στα οποία εσείς δίνετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, επιλέγουν να μοιραστούν ή να αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά.  

β. Δημόσιες Αρχές: η εταιρεία μας με σκοπό τη συμμόρφωση με τον Κανονισμό και τους νόμους, δύναται να κοινολογεί τα δεδομένα σας στις Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές αρχές, όταν αυτό είναι απαραίτητο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων μας, συμπεριλαμβανομένης της περαίωσης των μεταξύ μας συναλλαγών, για λόγους ασφαλείας ή την πρόληψη ή καταστολή εγκλημάτων και για  λόγους δημοσίου συμφέροντος.

γ. Οικονομικοί φορείς- Τραπεζικά Ιδρύματα: Θα παρέχουμε οικονομικά σας στοιχεία στους οικονομικούς φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε ή μας υποδεικνύετε κατά περίπτωση, αποκλειστικά και μόνο προς διεκπεραίωση των οικονομικής φύσεως συναλλαγών μας μαζί σας, που αφορούν την εκπλήρωση από μέρους σας της υποχρέωσης καταβολής του τιμήματος σε εμάς, και εν γένει προς διεκπεραίωση συναλλαγών βάσει της συμβατικής σχέσης που μας συνδέει.

δ. Ιδιωτικές εταιρείες παροχής μεταφορικών, ταχυδρομικών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης.

ε. Φορείς σχετικοί με την παροχή δικαιοσύνης: Δικηγόροι, αρμόδιες δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές, υπηρεσίες, όργανα, εξωδικαστικοί θεσμοί, πειθαρχικά και υπηρεσιακά συμβούλια, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιοι λειτουργοί (ενδεικτικά δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι), καθώς και τρίτα πρόσωπα (ενδεικτικά δικαστικοί ή ιδιώτες πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές). Η κοινολόγηση αυτή γίνεται μόνο εφόσον είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων.

στ. Εκτελούντες την επεξεργασία: Θα παρέχουμε τα δεδομένα σας, πάντοτε σύμφωνα με τις επιταγές του Κανονισμού και εξασφαλίζοντας την τήρηση των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας, στους φορείς που βάσει συμβατικής σχέσης με την εταιρεία, επεξεργάζονται για λογαριασμό της τα εν λόγω δεδομένα προς πλήρωση των αναφερόμενων στην παρούσα σκοπών.

Σε όλες στις προαναφερόμενες περιπτώσεις θα λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουμε, σεβόμενοι πάντα τις επιταγές του Κανονισμού και του νόμου, ότι τα δεδομένα σας θα χρήζουν μόνο της απαραίτητης επεξεργασίας και θα παραμένουν ασφαλή σύμφωνα, με την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων και του περιορισμού του σκοπού που διέπει όλη την Πολιτική Απορρήτου.

Χρονικό διάστημα επεξεργασίας των δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν. Έτσι, η επεξεργασία τους θα διαρκέσει για όσο χρόνο διαρκεί η μεταξύ μας συναλλακτική σχέση. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν ή θα καταστραφούν, σύμφωνα με την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης, με τρόπο ώστε να μην μπορούν να αποκατασταθούν ή αναπαραχθούν.

Διατηρούμε επίσης τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει ως χρήστης του ιστότοπου της εταιρείας μας, ώστε να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά δελτία, εκπτωτικά κουπόνια και προωθητικές ενέργειες,  για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να παραμείνετε εγγεγραμμένος σε αυτόν και να είμαστε σε επικοινωνία. Η προτίμηση και η εμπιστοσύνη σας μας τιμά και είναι χαρά μας να ικανοποιούμε τις ανάγκες σας. Σε κάθε σταλθέν μήνυμα ο παραλήπτης έχει τη δυνατότητα να διακόψει τη λήψη επόμενων ηλεκτρονικών μηνυμάτων επιλέγοντας την απεγγραφή του από το newsletter.

Μετά τη λήξη ή λύση της, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα εξακολουθήσουμε μόνο εφόσον το επιβάλλει ο Κανονισμός ή ο νόμος για τους λόγους και το χρονικό διάστημα που προβλέπονται σε αυτούς να επεξεργαζόμαστε:

– Μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για τη συμμόρφωσή μας με τις υποχρεώσεις μας βάσει της νομοθεσίας (φορολογικής κά). Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτούν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

– Μόνο τα δεδομένα που είναι αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας, τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και εκτέλεση των νομικών μας αξιώσεων. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα διαρκέσει όσο χρόνο απαιτείται για την παραγραφή των εκατέρωθεν αξιώσεων, την αμετάκλητη περάτωση δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας, στην οποία ενδέχεται να εμπλακούμε ή την ολοκλήρωση διαδικασίας εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ μας.

Πώς είστε ασφαλείς;

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες μας εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες πολιτικές και διαδικασίες τεχνικής και οργανωτικής ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μεταβολή ή καταστροφή.

– Με το πιστοποιητικό ασφαλείας Secure Sockets Layer αποτρέπεται η υποκλοπή δεδομένων από κακόβουλους χρήστες, δεδομένου ότι δημιουργεί μια κρυπτογραφημένη σύνδεση μεταξύ του web server μας και του browser του επισκέπτη με αποτέλεσμα την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων.

– Από τον ιστότοπό μας συλλέγονται και αποθηκεύονται σε log files του server στοιχεία όπως η IP του χρήστη, ο browser του, το λειτουργικό του σύστημα, η ημερομηνία και η ώρα κάθε κλήσης προς τους server μας, τον τρόπο εισόδου στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα (referrer) και άλλα παρεμφερή στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά δεν ταυτοποιούν τον χρήστη, χρησιμοποιούνται  όμως για τον έλεγχο της ομαλής λειτουργίας και απόδοσης του ιστοχώρου, αλλά και για τη βοήθεια των αρχών στην καταπολέμηση κυβερνοεπιθέσεων.

– Το ενημερωτικό ταχυδρομείο μας περιέχει tracking pixels που διευκολύνουν τη στατιστική ανάλυση της επιτυχίας ή αποτυχίας κάθε μηνύματος, διότι μέσω αυτών πληροφορούμαστε για το αν διαβάστηκε και ποια λινκς του ανοίχτηκαν.

– Τα cookies είναι μικρά αρχεία πληροφοριών σχετικά με την τελευταία περιήγηση ενός επισκέπτη ενός ιστοτόπου, που αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησης ή στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του (ο διακομιστής – web server τα μεταβιβάζει στον περιηγητή σας – web browser). Χρησιμοποιούνται βάσει της οδηγίας 2009/136/ΣΕ της ΕΕ, προκειμένου να πληροφορηθούμε την προέλευση του ενδιαφέροντος των χρηστών για τον ιστοχώρο μας, προς τη βελτίωσή του, της λειτουργίας του, του περιεχομένου του και συνολικά της εμφάνισής του, αλλά και για να παρατηρήσουμε επαναλαμβανόμενα πρότυπα χρήσης του, ούτως ώστε κατά την περιήγησή σας να σας διακρίνει από άλλους χρήστες και αυτή να είναι όλο και πιο εύκολη και εξατομικευμένη στις ανάγκες σας. Μπορείτε να τα απενεργοποιήσετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, όμως με τον τρόπο αυτό μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητα ιστοσελίδων.

Δεδομένα συμπεριφοράς και επισκεψιμότητας (ποιες σελίδες επισκέπτεστε, χρόνος παραμονής, τρόπος εισόδου στον ιστότοπο (referrer), συχνότητα επισκέψεων κτλ) αποθηκεύονται με τη μορφή cookies σε τρίτες υπηρεσίες όπως το Google Analytics με σκοπό στη βελτίωση του μάρκετινγκ μέσω της στατιστικής ανάλυσής τους, χωρίς να ταυτοποιούν τους χρήστες. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται και σε εταιρείες όπως το Google και το Facebook για σκοπούς διαφημιστικούς, ήτοι για την εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων σε ιστοτόπους (remarketing).

Τα δικαιώματα σας

α. Δικαίωμα πρόσβασης

Δικαίωμα να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την εταιρεία μας, δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα και στις σχετικές με την επεξεργασία τους πληροφορίες, καθώς και δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων. Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

β. δικαίωμα διόρθωσης

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωση των δεδομένων σας, εάν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ. δικαίωμα διαγραφής

Δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας. Θα ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα:

  • Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
  • Εάν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης.
  • Εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία αντίθετη στις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.
  • Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαγράφουν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αρνηθούμε την ικανοποίηση αυτού της δυνατότητας, εάν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής μας υποχρέωσης, για την εκπλήρωση καθήκοντος, που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, για στατιστικούς σκοπούς ή για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.

δ. δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Δικαίωμα να επισημάνετε τα δεδομένα, με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους. Το δικαίωμα αυτό ικανοποιείται:

– Όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να την επαληθεύσουμε.

– Όταν η επεξεργασία γίνεται αντίθετα στις ισχύουσες νομικές διατάξεις και ζητάτε, αντί της διαγραφής, τον περιορισμό της χρήσης των δεδομένων ή όταν ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης έως ότου επαληθεύσουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία τους υπερισχύουν έναντι των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας.

ε. δικαίωμα στη φορητότητα

Δικαίωμα να λάβετε τα δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβασή τους τόσο σε εσάς ή και σε άλλο πρόσωπο, που θα διενεργήσει την επεξεργασία τους.

στ. δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε:

– Στην επεξεργασία των δεδομένων που διενεργείται για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή τρίτων. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι, που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εάν η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων.

– Στην επεξεργασία των δεδομένων που διενεργείται για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

– Στην επεξεργασία των δεδομένων για στατιστικούς σκοπούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να μην ικανοποιήσουμε αυτό το δικαίωμα, εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που ασκείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Όλα τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται δωρεάν (εκτός αν είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά) με την υποβολή αιτήματος στην εταιρεία μας, στα παραπάνω στοιχεία. Η εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ενημέρωση της πορείας του αιτήματός σας και για την ικανοποίησή του εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του, ενημερώνοντας σας ηλεκτρονικώς για την ικανοποίησή του ή τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους σας άσκηση, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με τον Κανονισμό. Εάν το αίτημα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο ή συντρέχουν λόγοι αυξημένου αριθμού αιτημάτων, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για έναν μήνα. 

ζ. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στην περίπτωση που σας ζητείται συγκατάθεση, ως νόμιμη βάση προς επεξεργασία των δεδομένων σας, μπορείτε να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση αυτή δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην εν λόγω συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

ζ. δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται με τρόπο αντίθετο στη νομοθεσία. Τα στοιχεία της Αρχής είναι:

Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. (0030) 210 6475600, φαξ (0030) 210 6475628 e- mail contact@dpa.gr.

Επικοινωνία με την εταιρεία

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας καθώς και για την αναζήτηση οποιασδήποτε πληροφορίας αναφορικά με αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 6937149723 είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση Θήρας 25, Μεταμόρφωση Αττικής ΤΚ:14452  (υπ’ όψιν Τσομπανάκη Γεωργίου),  είτε ηλεκτρονικά στο info@cottonclub.gr

Επίσης θέτουμε υπόψη σας τα στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας μας που είναι ο…..    με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………………………..   

Αποδοχή παρούσας και τροποποιήσεών της

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί περιοδικά την πολιτική προστασίας κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται η  συμμόρφωση προς την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε αλλαγή θα δημοσιεύεται στη σελίδα αυτή. Η τελευταία ενημέρωση έγινε τον Οκτώβρη του 2020.